Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka na nebezpečný odpad Horné Opatovce 470330306 5.4. IŽP Banská Bystrica ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563