Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Tepláreň Východ Turbínová 3, 832 26 Bratislava 370680205 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 82905
Tepláreň Západ Pod brehmi 6, 841 05 Bratislava 370680305 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 82905
Výhrevňa Juh Vlčie hrdlo 370680105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, Bratislava - MČ Nové Mesto, 82905