Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kotolňa na výrobu tepla a pary Cukrovarská 726 370740105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Výroba cukru Cukrovarská 726 370740205 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601