Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nadregionálne centrum materialového a energetického zhodnocovania odpadov Jilemnického 2 571380108 5.1. bod a) IŽP Košice FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 08221