Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Stredisko Lok dekontaminačná plocha k.ú. Lok 370090205 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81103
Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor parcelné čísla: 5162, 5163 Senec - Horný dvor 720090103 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81103