Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. Markušovská cesta, Spišská Nová Ves, 052 01 750300104 5.4., -, - IŽP Košice Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201