Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Tepláreň Vlčie hrdlo 1, Bratislava 370120405 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava CM European Power Slovakia, s. r. o., Vlčie hrdlo 1, Bratislava - MČ Ružinov, 82412