Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
DANTE - Špičková elektráreň, Panické Dravce k. ú. Panické Dravce 470900109 1.1. IŽP Banská Bystrica Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. skrátene SSE-PD, s.r.o., Ulica republiky 5, Žilina, 01047