Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Kód priemyselnej činnosti: Popis priemyselnej činnosti:
- prierezový BREF
1. Energetika
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov.
1.3. Výroba koksu.
1.4. a) Splyňovanie alebo skvapalňovanie uhlia.
1.4. b) Splyňovanie alebo skvapalňovanie iných palív v spaľovacích zariadeniach alebo prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 20 MW.
2. Výroba a spracovanie kovov
2.1. Praženie alebo spekanie kovovej rudy vrátane sírnikovej rudy.
2.2. Výroba surového železa alebo ocele z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu.
2.3. bod a) Prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej ocele za hodinu.
2.3. bod b) Prevádzkovanie kováční s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie presahuje 20 MW.
2.3. bod c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
2.5. bod a) Výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi.
2.5. bod b) Tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.
3. Priemysel spracovania nerastov
3.1. bod a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.1. bod b) Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.1. bod c) Výroba oxidu horečnatého v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
3.2. Výroba azbestu alebo výroba výrobkov s obsahom azbestu.
3.3. Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
3.4. Tavenie nerastných látok vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.
3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m3.
4. Chemický priemysel
4.1. bod a) Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky.
4.1. bod b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.
4.1. bod c) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny síry.
4.1. bod d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
4.1. bod e) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny fosforu.
4.1. bod f) Výroba organických chemikálií, ktorými sú halogénderiváty uhľovodíkov.
4.1. bod g) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organokovové zlúčeniny.
4.1. bod h) Výroba organických chemikálií, ktorými sú plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe.
4.1. bod i) Výroba organických chemikálií, ktorými sú syntetické kaučuky.
4.1. bod j) Výroba organických chemikálií, ktorými sú farbivá a pigmenty.
4.1. bod k) Výroba organických chemikálií, ktorými sú povrchovo aktívne látky.
4.2 bod a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
4.2. bod b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá.
4.2. bod c) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný.
4.2. bod d) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú soli, a to chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný.
4.2. bod e) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.
4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.
4.4. Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.
4.5. Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov.
4.6. Výroba výbušnín.
5. Nakladanie s odpadmi
5.1. bod a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností: biologická úprava.
5.1. bod b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je fyzikálno-chemická úprava.
5.1. bod c) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1. a 5.2.
5.1. bod d) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je opätovné balenie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1. a 5.2.
5.1. bod e) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.
5.1. bod f) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov.
5.1. bod g) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je regenerácia kyselín alebo zásad.
5.1. bod h) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.
5.1. bod i) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.
5.1. bod j) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.
5.1. bod k) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je ukladanie na povrchu.
5.2. bod a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.
5.2. bod b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
5.3. bod a) 1. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je biologická úprava.
5.3. bod a) 2. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je fyzikálno-chemická úprava.
5.3. bod a) 3. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.
5.3. bod a) 4. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je spracovanie trosky a popola.
5.3. bod a) 5. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok.
5.3. bod b) 1. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa biologickú úpravu.
5.3. bod b) 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.
5.3. bod b) 3. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa spracovanie trosky a popola.
5.3. bod b) 4. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa spracovanie kovového odpadu v drvičoch vrátane odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti a ich súčiastok. Ak je jedinou činnosťou v rámci spracovania odpadu anaeróbna digescia, prahovou kapacitou tejto činnosti je 100 t za deň.
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
5.5. Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokým sa nevykonajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t, okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.
5.6. Podzemné ukladanie nebezpečného odpadu s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t.
6. Ostatné činnosti
6. 1. bod a) Výroba v priemyselných zariadeniach buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov.
6. 1. bod b) Výroba v priemyselných zariadeniach papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.
6. 1. bod c) Výroba v priemyselných zariadeniach jedného alebo viacerých z druhov dosiek na báze dreva: lisované dosky s orientovaných mikrodýh, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou väčšou ako 600 m3 za deň.
6. 2. Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných vláken alebo textílií s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
6. 3. Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov za deň.
6. 4. bod a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň.
6. 4. bod b) 1. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín živočíšneho pôvodu – okrem prípadov, keď ide výlučne o mlieko – s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 75 t za deň. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod b) 3. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako:– 75, ak A sa rovná 10 alebo viac, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. alebo– [300 – (22,5 × A)] vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov. poznámka: Obal podľa písmena b) sa do konečnej hmotnosti výrobku nepočíta. Bod b) sa neuplatňuje, ak je surovinou výlučne mlieko.
6. 4. bod c) Výlučne spracovanie a úprava mlieka, ak jemnožstvo odoberaného mlieka väčšie ako 200 t za deň – priemerná hodnota vyrátaná za rok.
6. 5. Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.
6. 6. bod a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
6. 6. bod b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo
6. 6. bod c) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 750 ks prasníc.
6. 7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.
6. 8. Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.
6. 9. Zachytávanie toku CO2 z prevádzky na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.
6.10. Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 m3 za deň okrem výlučného ošetrenia proti plesni.
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
mimo IPK nespadá pod IPK